Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการวิจัย -> โครงการที่ 1 - โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ
 
โครงการที่ 1 - โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ
 
   
เอกสารต่าง ๆ
  รายละเอียดโครงการจิตต์รักษ์คลองแสบแสบ
สรุปผลการวิจัยกรุงเทพชั้นใน (เฟส 1)
สรุปผลการวิจัยพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นกลาง (เฟส 1)
สรุปผลการวิจัยพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก (เฟส 1)
สรุปผลการวิจัยพื้นที่คลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฟส 1)
โครงการคืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา (Pilot Project) เฟส 2
ผลการวิจัย เฟส 2
โครงการต้นแบบ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา เฟส 3
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างชุมชนเทพลีลา เฟส 3
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดเทพลีลา เฟส 3
หน้าปกนิเทศศาสตรปริทัศน์
สารบัญนิเทศศาสตรปริทัศน์ น.1
สารบัญนิเทศศาสตรปริทัศน์ น.2
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.118
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.119
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.120
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.121
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.122
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.123
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.124
นิเทศศาสตรปริทัศน์ น.125
บรรณานุกรมนิเทศศาสตรปริทัศน์
หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดเทพลีลา
หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ชุมชนเทพลีลา
แผนยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ จิตต์รักษ์คลองแสนแสบ
HAX
   
ประมวลภาพกิจกรรม
  ลงพื้นที่วิจัย-กรุงเทพชั้นใน เฟส 1 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่วิจัย-กรุงเทพชั้นกลาง เฟส 1 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่วิจัย-กรุงเทพชั้นนอก เฟส 1 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่วิจัย-บางขนาก เฟส 1 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลำคลอง เฟส 2 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ร่วมฝัน น้ำใส ให้เทพลีลา” เฟส 2 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ล่องเรือฟื้นฟูลำคลอง ปราศจากน้ำเสียด้วย Em Ball” เฟส 2 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม รักนะคลองแสนแสบ เฟส 2 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ภาพการลงพื้นที่ เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ-ชุมชนเทพลีลา เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ 20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ เปิดตัวน้องคลองใส ผู้พิทักษ์คลองแสนแสบ” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “เด็กรักคลอง” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ คลองจะใส ถ้าเราร่วมใจกันช่วย" เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ละครเร่ร่วมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็น ขายได้เงิน ไม่ทิ้งลงคลอง” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “สุขภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “ ลอยกระทงร่วมสมัย ใส่ใจคลองแสนแสบ” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “เดินรณรงค์เก็บขยะฟื้นฟูคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรม “แลกกันนะ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ” เฟส 3 รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
suit รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
yuhu รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
   
วีดีโอ
  Presentation โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ
   
ลิงค์เชื่อมโยงความรู้ภายนอก