Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการวิจัย -> โครงการที่ 3 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขอนามัยของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ
 
โครงการที่ 3 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขอนามัยของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ
  ลำน้ำคลองแสนแสบได้รับใช้ประชาชนริมสองฝั่งคลองทั้งทางด้านการใช้อุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งเป็นแหล่งรับการระบายของเสียจากกิจกรรมต่างๆ สายน้ำแห่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบทีละน้อย เป็นผลมาจากการสะสมของเสียตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับคลองแสนแสบนั้นมีความเหินห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการขยายตัวของสังคมเมืองจากจุดศูนย์กลางเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันก่อเกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยแบบใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตในแต่ละเวลาและบริบทของสังคม ดังนั้นความใส่ใจทางด้านสุขภาพและสุขภาวะที่มาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีมากขึ้น ที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว การศึกษาสภาวะทางด้านสุขอนามัยของประชาชนริมคลองแสนแสบตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบันจึง สะท้อนถึงรูปแบบปัญหา, การบริการ, การแก้ไข ในแต่ละยุคสมัย ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงความเป็นมาและเป็นไปได้อย่างดียิ่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัญหามลพิษเป็นปัญหาใหญ่ และต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ตลอดลำคลองแสนแสบเป็นแหล่งที่มีมลพิษทั้งทางน้ำ, ทางอากาศ และทางเสียง ตามบริบทของสังคมที่อยู่ริมคลองแสนแสบแต่ละช่วงพื้นที่ อันเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยต่างๆ แตกต่างกันออกไป โดยงานวิจัยในปีแรกนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มศึกษาทางด้านสุขอนามัยออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สังคมเมือง (ไม่มีการนำน้ำในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวิตประจำวัน) และสังคมชนบท (มีการนำน้ำในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง) รูปแบบทางการเสนอผลการสำรวจของแต่ละสังคมจึงนำเสนอในจุดที่แตกต่างกัน ซึ่งในลำดับแรก การศึกษาอัตราการเกิดโรคของแต่ละช่วงพื้นที่เป็นอย่างไร เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับน้ำในคลองมากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้ำในคลองในช่วงเวลาปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งหมดของงานวิจัยฉบับแรกได้เน้นถึงสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยริมคลองแสนแสบ ที่ได้รับอิทธิพลจากมลภาวะที่เกิดขึ้นในคลองแสนแสบ และประชาชนที่อาศัยพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ จากสภาพแหล่งกำเนิดมลพิษในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นตัวชี้ความน่าจะก่อให้เกิดความไม่สบายอารมณ์ที่อยู่ภายใต้จิตใจของประชาชนที่อาศัยริมคลองได้ สภาพความไม่น่าดูของลำคลอง กลิ่นที่เหม็นเกินบรรยาย เสียงดังรบกวนจากยานพาหนะในคลอง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีกับอารมณ์ ของคนในสังคมเมือง และในอีกสังคมหนึ่งที่มีการทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือสังคมชนบท ปัญหาสภาพน้ำในคลองดังกล่าวข้างต้นต่างกันสิ้นเชิง ปัญหาสุขอนามัยจึงแตกต่างกันด้วย สภาพแหล่งน้ำอาจไม่ใช่ปัญหาหลัก แต่ระบบสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณสุข เป็นปัญหาหลักแทน ทั้งนี้เนื่องสภาพสังคมที่ต่างกันสุดขั้ว แม้ห่างจากเขตกรุงเทพมหานครไม่กี่กิโลเมตรก็ตาม ด้วยความเจริญทางสิ่งก่อสร้าง การสาธารณูปโภค และด้านต่างๆ ยึดหลักทางการคมนาคมทางบกเป็นหลัก การศึกษางานวิจัยฉบับนี้คาดว่าสามารถบอกความแตกต่างของสุขอนามัยของประชนในแต่ละพื้นที่ที่คลองแสนแสบไหลผ่านได้เป็นอย่างดี พร้อมกับเป็นแนวทางในการศึกษาที่ลงลึกเจาะเฉพาะพื้นที่ต่อไป โดยเนื้อหาของการสำรวจข้อมูล เป็นข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบันของแหล่งที่มีผลทำให้น้ำเน่าเสีย และเหม็น, สภาพทางกายภาพและชีวภาพของน้ำและบริบทต่างๆริมคลองแสนแสบ, ข้อมูลทางสุขอนามัยของกลุ่มคนริมคลองแสนแสบ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่นำมาใช้ โดยเสนอภาพรวมของสุขอนามัย และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดริมคลองแสนแสบ ในปีที่ 2 ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ควรพึงปฏิบัติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลองแสนแสบ โรคต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และสิ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ และได้คัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นเด่นสำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนริมคลองแสนแสบเป็นอย่างดี คือ กลุ่มพยาบาลเยี่ยมบ้าน และกลุ่มพยาบาลโรงเรียน เป็นข้อมูลที่ชี้นำการสร้างหัวข้อในคู่มือที่ต้องการสร้างเพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาในปีแรก ในรูปแบบสรุปให้อ่านง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้ โดยใช้สื่อทางข้อมูลตัวอักษรและรูปวาด ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการตอบรับจากโรงเรียนและชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งรับรองได้จากหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ และการดำเนินการวิจัยในปีที่ 3 นี้ยังคงความต่อเนื่อง และต่อยอดการวิจัยไปสู่ระดับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น คาดว่าการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่ออาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป
   
เอกสารต่าง ๆ
  บทความการนำเสนอ ปีที่ 1
บทความการนำเสนอ ปีที่ 2
บทความการนำเสนอ ปีที่ 3
Poster นำเสนอผลงาน ปีที่ 1
Poster นำเสนอผลงาน ปีที่ 2
Poster นำเสนอผลงาน ปีที่ 3
เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคโดยมีน้ำเป็นสื่อ
รายชื่อชุมชนใน กทม. ที่อยู่ใกล้คลองแสนแสบ
   
ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพบรรยากาศการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ภาพการทำกิจกรรมกลุ่ม รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ภาพการบรรยายโดยผู้วิจัย รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
พยาบาลผู้บรรยาย จากศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
การสัมนากลุ่ม ผลจากการฝึกอบรม รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สถานที่ฝึกอบรม รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
การปรัปรุงแบบทดสอบ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
คู่มืองานสุขอนามัย เพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
   
วีดีโอ
  วีดีโองานวิจัยคลองแสนแสบ สุขอนามัย
   
ลิงค์เชื่อมโยงความรู้ภายนอก
  ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
   
แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข