Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการวิจัย -> โครงการที่ 4 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนริมคลองแสนแสบ
 
โครงการที่ 4 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนริมคลองแสนแสบ
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ประธานชุมชน และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองแสนแสบ ตั้งแต่คลองมหานาค จนถึง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้
1) ทำการสำรวจชุมชนริมคลองแสนแสบทั้งสองฝั่งคลอง ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกัน จึงแบ่งพื้นที่การศึกษาเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตกรุงเทพชั้นใน (คลองมหานาค ถึง คลองตัน) เขตกรุงเทพชั้นกลาง (คลองตัน ถึง ตลาดมีนบุรี) เขตกรุงเทพชั้นนอก (ตลาดมีนบุรี ถึง หนองจอก และเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (หนองจอก ถึง คลองบางขนาก)
2) ผู้วิจัยเลือกชุมชนตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งใช้เกณฑ์ชุมชนที่ใกล้คลองแสนแสบมากที่สุด ได้ชุมชนในเขตกรุงเทพชั้นใน จำนวน 4 ชุมชน เขตกรุงเทพชั้นกลาง จำนวน 4 ชุมชน เขตกรุงเทพชั้นนอก จำนวน 3 ชุมชน และเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 หมู่บ้าน แสดงรายชื่อชุมชนในแต่ละเขตดังข้อมูลต่อไปนี้
เขตกรุงเทพชั้นใน ได้แก่ ชุมชนมัสยิดมหานาค ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนประชัญคดี และชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
เขตกรุงเทพชั้นกลาง ได้แก่ ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดเทพลีลา ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม และชุมชนหลอแหลคลองใหญ่
เขตกรุงเทพชั้นนอก ได้แก่ ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา และชุมชนคอยรุตตั๊กวา
เขตฉะเชิงเทรา ได้แก่ ตำบลศาลาแดง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลบางขนาก
3) หน่วยตัวอย่าง (Sampling Unit) ในการวิจัยนี้ คือ ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละชุมชน รวม 11 ชุมชน 3 หมู่บ้าน และครัวเรือนในชุมชนแต่ละชุมชน โดยทำการเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน
   
เอกสารต่าง ๆ
  แบบสอบถาม
   
ประมวลภาพกิจกรรม
  สำรวจข้อมูลทุนชุมชน ประชัญคดี เขตกรุงเทพชั้นกลาง รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน โซ๊ะ,มันร่วมพัฒนา เขตกรุงเทพชั้นนอก รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน มีนบุรีอุปถัมภ์(ตลาดเก่ามีนบุรี) เขตกรุงเทพชั้นนอก รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน บ้านครัวเหนือ เขตกรุงเทพชั้นใน รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน หลอแหลคลองใหญ่ เขตกรุงเทพชั้นกลาง รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน อัสสลามคลองกุ่ม เขตกรุงเทพชั้นกลาง รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน วัดกลางใหญ่ เขตกรุงเทพชั้นใน รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน มัสยิดมหานาค เขตกรุงเทพชั้นใน รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สำรวจข้อมูลทุนชุมชน เขตฉะเชิงเทรา รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงสำรวจพื้นที่จัดทำตลาดน้ำบ้านเกาะ เขตกรุงเทพชั้นนอก รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ประชุมจัดเตรียมการเปิดตลาดน้ำบ้านเกาะ ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
พิธีเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรชุมชน(ตลาดน้ำบ้านเกาะ)ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
สินค้าชุมชนสู่ถนนธุรกิจ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
โครงการประชาพิจารณ์ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
   
วีดีโอ
  Cn-blue
   
ลิงค์เชื่อมโยงความรู้ภายนอก
  เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร