Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการวิจัย -> โครงการที่ 6 - โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
 
โครงการที่ 6 - โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
  รวบรวมข้อกฎหมายจากที่มีอยู่แล้ว และมาปรับภาษาที่ชุมชนเข้าใจง่าย เพื่อจัดทำเป็นคู่มือและทำเป็นรูปเล่มที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเป็นกระบวนการสุดท้ายของการวิจัย จะมีการให้องค์ความรู้และ เผยแพร่กฎหมาย เพื่อนำมาสู่การจัดทำร่างกฎหมายที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
   
เอกสารต่าง ๆ
  พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
พ.ร.บ.รักษาคลอง
พ.ร.บ.คันและคูน้ำ
พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ำไทย
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ร.บ.รักษาคลอง
พ.ร.บ.การประมง
คำพิพากษาคดีแสนแสบ
ร่างพระราชบัญญัติคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองแสนแสบ
   
ประมวลภาพกิจกรรม
  ลงพื้นที่ชุมชน รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
คลองแสนแสบตัดคลองสามวา รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ภาพกิจกรรมสำรวจการรับรู้กฎหมายของชุมชนบ้านครัว รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่ชุมชนบ้านครัว รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่ชุมชนโรงเจมักกะสัน รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 8 หมู่ 9 อ.บางน้ำเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ภาพกิจกรรมชุมชนร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับคลองแสนแสบ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
กิจกรรมสำรวจความรับรู้กฎหมายของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
ลงพื้นที่ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2
   
วีดีโอ
  ภาพอุบัติเหตุท่าเทียบเรือริมคลองแสนแสบ
   
ลิงค์เชื่อมโยงความรู้ภายนอก